Правила при превода на KDE

Съдържание

 1. Заглавна част на файла
 2. Заглавна част, генерирана от KBabel
 3. Имена на преводачите
 4. Имена на авторите на програмата
 5. Ключови думи
 6. Съобщения в режим на трасиране
 7. Параметри на командния ред
 1. Заглавна част на файла

Всеки файл трябва да съдържа заглавна част. Понеже файлът е кодиран с UTF-8, в заглавната част се използва само ASCII символи. Текстът трябва да бъде задължително на английски. Български език, изписан с латиница не се допуска, друг език също. Първите редове задължително трябва да бъдат като зададените по-долу. След това заглавната част може да съдържа коментари. В коментарите трябва да влиза информация, която не се повтаря в някои от другите полета. Няма смисъл да пишете кой модул, кой преводач и така нататък, понеже тези полета се срещат по-долу и информацията я има. В коментарите задавайте неща, които не са очевидни и са изключение от общата логика. За по-голяма четимост, задължително оставяйте един празен ред след реда с

# $Id

Препоръчва се в повечето случаи да не се пише нищо допълнително в тази част. Но все пак, ако модулът има нужда от коментар, тук му е мястото.

# Bulgarian translation of KDE.
# This file is licensed under the GPL.
#
# $Id
#

# Bulgarian translation of KDE.
# This file is licensed under the GPL.
#
# $Id
#
# Some comment goes here. Use only english.
#

в началото

 1. Заглавна част генерирана от KBabel

Помощната програма за превод KBabel поддържа доста подробна заглавна част. Голяма част от полетата се попълват автоматично. Задължително попълвайте останалите полета. Тук отново трябва да се използва само ASCII текст. Трябва да се попълнят полетата “Last-Translator” и “Language-Team”. Последното поле е общо за всички и задължително трябва да се спазва. В полето “Last-Translator” задайте вашето име и електронен адрес. Спазвайте правилата при изписване на името, без “4″, “6″ и други странни символи. Електронният адрес трябва да бъде валиден. Адресът на пощенския списък за дискусии е dict@fsa-bg.org.

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-25 03:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-03 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Ivanov \n"
"Language-Team: Bulgarian \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

в началото

 1. Имена на преводачите

Повечето файлове съдържат полета, където преводачът може да напише името и адреса на е-пощата си. Тези имена се показват в диалоговия прозорец “About”. В това поле имената се попълват задължително на кирилица, понеже ще се показват на български потребители. Спазвайте възприетите правила при въвеждането на името си. В полето могат да се въведат няколко имена, съответно електронни адреси, разделени със запетайка. На екрана тези имена се показват в реда, в който са въведени.

Препоръчва се последният преводач, който е превеждал файла да си пише името на първо място. Не забравяйте да си напишете и електронния адрес на съответната позиция.

Въвеждайте имената и адресите на е-поща без интервал след запетайката, както е показано в примера.

msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Иван Иванов,Петър Петров"

msgid “”
“_: EMAIL OF TRANSLATORS\n”
“Your emails”
msgstr “ivanov@mail.bg,petrov@mail.bg”

в началото

 1. Имена на авторите на програмата

Полетата с авторски права и охисания от кого се поддържа програмата се превеждат. Става въпрос за информацията, която излиза в диалоговия прозорец “About”, секция “Authors”.

Имената на разработчиците засега не се превеждат, заради евентуални пробелми с транскрибцията им. Всички останали низове, освен имената и общоприети означения като “Copyright” и др. под., се превеждат.

msgid "Copyright © 1999 Martin R. Jones \n"
msgstr "Copyright © 1999 Martin R. Jones \n"

msgid “Copyright © 2005, The KOffice developers\n”
msgstr “Copyright © 2005, разработчиците на KOffice\n”

msgid “Initial port to KDE 2″
msgstr “Първоначална версия за KDE 2″

msgid “Lead developer”
msgstr “Основен разработчик”

в началото

 1. Ключови думи

Често програмите съдържат ключови думи. Препоръчва се превода на ключовите думи да включва и оригинала. Т.е. копирате оригиналния текст в превода и го допълвате в началото с няколко ключови думи на български език.

msgid "Keywords=access,accessibility,deaf,impaired,bell,
audible bell,visible bell,Keyboard,keys,sticky keys,
bounce keys,slow keys,mouse navigation,num pad"

msgstr “Keywords=достъп,достъпност,клавиатура,мишка,access,
accessibility,deaf,impaired,bell,audible bell,visible bell,
Keyboard,keys,sticky keys,bounce keys,slow keys,
mouse navigation,num pad”

в началото

 1. Съобщения в режим на трасиране

Като всяка програма и KDE съдържа съобщения, които излизат в режим debug. Тези съобщения се превеждат трудно, понеже съдържат много на брой термини. Поради тези причини се препоръчва да не са приоритет при превеждането и ако има съмнения за смисъла и трудности, да се оставят за редакция от друг от екипа.

msgid "KGame Debug Dialog"
msgid “Debug KGame”

в началото

 1. Параметри на командния ред

Някои програми на KDE приемат параметри от командния ред. Примерно, като напишете konsole –help, може да видите какви параметри приема програмата konsole. Параметрите на командния ред не подлежат на превод, но съобщенията, които описват съответните параметри подлежат на превод. Препоръчително е въпросните съобщения да не се превеждат. Едва ли някой потребител ще тръгне да пише командата konsole –help. Също така е възможно конзолата да не е кирилизирана правилно и съобщението да не може да бъде прочетено. Понеже системата отчита броя на преведените съобщения се препоръчва оригиналния текст да се копира в преведения текст.

в началото